Mục tiêu Novelind

  1. Mục tiêu chung:
  • Tạo liên kết cộng sinh giữa các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST phục vụ kết nối Cầu-Cung Công nghệ trong các khâu từ Ý tưởng đến Sản phẩm thương mại.
  1. Mục tiêu cụ thể:
  • Khảo sát Cầu-Cung từ thị trường: Khảo sát nhu cầu công nghệ từ thị trường (các Doanh nghiệp, Tổ chức, Ban ngành địa phương) gồm 15 Tỉnh/Thành. Kết nối Nhu cầu từ thị trường với các công nghệ từ các Viện Trường.
  • Triển lãm: Chọn lựa 100 kết quả nghiên cứu và công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu-phát triển công nghệ ở Việt Nam dựa trên các tiêu chí (1) có tiềm năng đáp ứng nhu cầu thị trường (đã được khảo sát và kết nối ở trên) và (2) sẵn sàng chuyển giao.
  • Tư vấn, kết nối Cầu-Cung công nghệ: Tổ chức tư vấn về ĐMST và khởi nghiệp, kết nối nhu cầu doanh nghiệp tới tổ chức khoa học và phát triển, và ngược lại kết nối kết quả nghiên cứu tới doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ trong hệ sinh thái ĐMST. Bên cạnh đó kết nối Nhu cầu cho nhà khoa học như: hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, thử nghiệm sản phẩm, thử nghiệm thị trường, công bố sản phẩm tới các bên liên quan trong hệ sinh thái ĐMST.
  • Kêu gọi tài trợ dự án đổi mới sáng tạo vì xã hội: Tổ chức phiên giao dịch gọi vốn (crowdfunding) và nguồn lực (crowdsourcing) cộng đồng cho việc giải quyết các thách thức của xã hội.
  • Toạ đàm: Tọa đàm về các vấn đề và thách thức trong chuyển giao công nghệ, các thách thức trong việc tạo liên kết cộng sinh giữa các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST và giải pháp Sàn Tri thức Novelind.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia